Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Sinds 1 juli 2021 geldt de nieuwe wet ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ voor, onder meer, alle stichtingen en verenigingen. Deze wet is daarom ook voor onze stichting van toepassing. De wet maakt geen onderscheid op basis van doelstellingen, grootte of betaalde dan wel vrijwillige bestuursleden; iedereen moet aan de wet voldoen. De WBTR regelt een aantal onderdelen, zoals Goed bestuur, Aansprakelijkheid, Tegenstrijdig belang, Toezicht, Ontslag bestuurder(s), Statuten, e.d.

Een professionelere vorm van besturen moet het eindresultaat zijn, zodat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking en andere vormen van misbruik zoveel mogelijk worden voorkomen. In dit kader scherpt de wet ook de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden aan.

In het voorjaar van 2021 is het bestuur van SDN begonnen met het updaten van bovenstaande onderdelen, die tot een nieuw Bestuursreglement hebben geleid. Hierin zijn o.m. afspraken vastgelegd over de gedragscode van bestuurders (inclusief tegenstrijdig belang) en de te volgen procedures bij financiële transacties. Dit reglement is door een deskundige op juridische juistheid getoetst en is op onze website geplaatst. Tevens zijn onze statuten inmiddels aangepast aan de vereisten van de WBTR.

Het voornemen is om jaarlijks, tijdens een bijeenkomst met de aangesloten deelnemers, verslag te doen van onze WBTR gelieerde activiteiten en verplichtingen.