Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy-verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er van u worden verzameld en hoe de stichting Dupuytren Nederland daarmee omgaat. Er staat onder andere in waar en waarom ze worden opgeslagen. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft over deze gegevens en hoe u die rechten kunt gebruiken.

Wie de gegevens verzamelt

Stichting Dupuytren Nederland is een onafhankelijke stichting die opkomt voor de belangen van patiënten met de ziekte van Dupuytren en Ledderhose. Om u goed van dienst te kunnen zijn, heeft de stichting soms persoonsgegevens van u nodig. Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van uw donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Omdat wij een patiëntenorganisatie zijn, vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens.
De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen heeft of contact met ons wilt hebben, neem dan contact op: info@dupuytren-nederland.nl

Hoe lang de stichting Dupuytren Nederland uw gegevens bewaart

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist Ons bewaarbeleid met de daarbij behorende termijnen is:

  1. Aangesloten deelnemer Gedurende de looptijd van uw aangesloten deelnemerschap. Daarna bewaren wij uw gegevens zeven jaar (wettelijk verplicht) in ons financiële bestand.
  2. Nieuwsbriefabonnees Gedurende de periode dat u aangemeld bent. Uw afmelding verwerken wij binnen drie maanden.
  3. Wetenschappelijk adviesraad, lobby, prospect, stakeholder en internationale contacten Gedurende de periode dat u als zodanig gezien wordt. Na daadwerkelijk contact bewaren wij uw gegevens maximaal vijf jaar.
  4. Medewerker (bezoldigd) Gedurende de looptijd van uw contract. Daarna bewaren wij uw gegevens zeven jaar (wettelijk verplicht) in ons financiële bestand.

Wat de stichting Dupuytren Nederland deelt met derden

Als het nodig is, winnen we inhoudelijk advies in bij onze wetenschappelijke adviesraad. Dat doen we anoniem.

Voor de hosting van onze website, het afgeven van een benodigde accountantsverklaring en het kunnen verzenden van onze nieuwsbrieven en verslagen van onze informatie-avonden, maken wij gebruik van een derde partij. Pas na het onderschrijven van een verwerkersovereenkomst waarin de nodige afspraken staan die de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen, geven wij uw persoonsgegevens aan een derde partij. 

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Ook is er de mogelijkheid dat wij persoonsgegevens met derden delen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe uw gegevens beveiligd worden

Wij hanteren de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

Welke rechten u hebt

Stuur hiervoor een e-mail naar info@dupuytren-nederland.nl.

Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, moeten we zeker weten dat we met u te maken heb. Daarom vraagt de stichting Dupuytren Nederland u om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak op de kopie uw pasfoto, de machineleesbare strook (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer zwart, om uw privacy te beschermen. De stichting Dupuytren Nederland zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.

Waar u een klacht kunt indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop de stichting Dupuytren Nederland met uw gegevens omgaat, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Stuur hiervoor een mail naar info@dupuytren-nederland.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen

Heeft u naar aanleiding van onze privacy-verklaring vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op! 

Contactgegevens:
Stichting Dupuytren Nederland
Stolp 17
9932 CA Delfzijl

info@dupuytren-nederland.nl